va.

to betray, to defraud, to deceive, to prevaricate.

ն.

ἑπιβουλεύω insidias struo Դաւել. նենգել. խաբել. յորոգայթ արկանել. խաբխըբել.

Եթէ մեք զանձինս մեր ոչ դաւաճանիցեմք, ոչ այլ ոք կարէ նենգել զմեզ. (Ոսկ. գծ.։)

Դաւաճանեալ զնա ի սպանումն. (Խոր. ՟Ա. 23։)

Գողացեալ դաւաճանեաց զիս. (Զքր. կթ.։)

Եթէ ոք ընկերին դաւաճանիցէ. (Ածաբ. ՟Ժ՟Զ։)

Դաւաճանիս ի տարադէպ ժամու. (Լմբ. ժղ.։)

Որդիք դաւաճանօղք. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Դաւաճանեսջիք զեգիպտացիսն. (Ել. ՟Գ. 22.) իմա՛, հնարիւք կողոպտեսջիք՝ խնդրելով զպէտս ճանապարհի, փոխանակ ծառայութեան։