s.

pumpion;
calabash, gourd;

bot.

— դառն, colocynth, colo-quintida.

s.

Պտուղ դդմենւոյ. որ եւ լինի աման գինւոյ, եւ այլն. (Գապագ.)

Վասն դդմի։ Դդումն, եւ այլն. (Վստկ. ՟Մ՟Ձ։)

Որ ունէր դըդում լի գինւով։ (Վրք.հց. ՟Ժ։)

Գինի ի դդմոյ եւ ի տկոյ եւ ի կարասոյ առեալ. (Մխ. ապար.։)

ԴԴՈՒՄ ԴԱՌՆ. cf. Արիովթ.

Դառն դդմոյ ծայրք զեղիսէի զկատսայն անուտելիս արար. (Եփր. աւետար.։)