s.

side, part;
cf. Կողմն.

s.

Կողմն. թեւ. դի. դիհ. դէխ .... (պ. դիհատիհ, յերկուց կողմանց).

Հազարս ի դարանի կացուցեալ ընդ երկուս դեհս. (Մամիկ.։)

Զաջոյ դեհն դէպ եղեւ կազմել աղեքսանդրի. (Պտմ. աղեքս.։)

Ի ձախ դեհէ։ Յո՛ր դեհէ որ լինի։ Ի հարաւոյ դեհէն. (Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեհկան, ի

Դեհկանութիւն, ութեան

Դեհպետ

Հրդեհ, ից

Հրդեհական

Հրդեհակէզ լինիմ

Հրդեհարկու

Հրդեհեմ, եցի

Հրդեհիչ

Հրդեհութիւն, ութեան

Հրդեհումն, ման

Նժդեհ

Նժդեհակից

Որդեհայրութիւն, ութեան

Սառնահրդեհ

Voir tout