s.

apothecary;
that prepares tinctures, physic or poison.

adj.

Որ կազմէ զդեղ բժշկական. դեղ շինօղ. (Ոսկիփոր.։)

ԴԵՂԱԳՈՐԾ. Կազմօղ կամ պատրաստօղ զմահադեղ. զէհիր շինօղ

Եղեւ դեղագործ մահու, եւ մատռուակ կորստեան հոգւոց. (Փարպ.։)

ԴԵՂԱԳՈՐԾ. Գործօղ դեղով ներկոց. նկարիչ.

Դմա դեղագործ անհմուտ ասէ. ծեփեա՛ զապարանս քո, զի դեղագործեցից. (Ոսկիփոր.։)

դեղագործ. Նկարեալ ներկօք. ներկած.

Դեղագործ տաճար. (Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեղագործեմ, եցի

Դեղագործութիւն, ութեան

Voir tout