adj.

who applies a plaister or administers medicine;

s.

hair-pencil to dye the eyes.

adj.

Դնօղ զդեղ որպիսի եւ իցէ. cf. Դեղդիր.

Միայն զտեսսն պատուեալ անշուշտ, որպէս հարօր ի վար, կամ դեղադիր ի դեղոցի. (Յհ. կթ.։)