s.

seed;
dried fruit fortable.

s.

Ունդ կամ սերմն՝ որ ի դեղ դալարի.

Բանջար ինչ, կամ հաց լոկ, կամ դեղահունդք (կամ դեղակունդք), թէ բեւեկն, թէ ձիթապտուղ, թէ թուզ. (Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Գ։)