s.

Դեղ ըմպելն, եւ տալն ըմպել.

Ընկալցի յօժարութեամբ զառ ի նոցանէ դեղըմպութիւն. (Շ. մտթ.։)

Օրէնք են բժշկաց գիտել զժամանակ դեղըմպութեան. (Ի գիրս խոսր.։)

Նախ դեղըմպութեամբ զհիւանդաց մաղձն արտաքս բերեն. (Լծ. կոչ.։)

Մահադեղ՝ ա՛յլ դժնեայ դեղըմպութեամբ փոխէ. (Զքր. կթ.։)

Կամ Ըմպելն, եւ կամ արբուցանելն զմահադեղ.

Զոր դեղըմպութեամբ մահու ողողեալ զորովայն նորա։ Զայլս ոմանս դեղըմպութեամբ խարդաւանեալ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դեղըմպութիւն դեղըմպութիւնք
accusatif դեղըմպութիւն դեղըմպութիւնս
génitif դեղըմպութեան դեղըմպութեանց
locatif դեղըմպութեան դեղըմպութիւնս
datif դեղըմպութեան դեղըմպութեանց
ablatif դեղըմպութենէ դեղըմպութեանց
instrumental դեղըմպութեամբ դեղըմպութեամբք