s.

peach-free.

s.

ԴԵՂՁԵՆԻ ԴԵՂՁԻ. περσική persica Ծառ դեղձի.

Դեղձենիք, եւ այլն. (Վստկ. ՟Մ՟Ծ՟Բ։)

Յանդիմանել սկսաւ դեղձի զսերկեւիլի. (Մխ. առակ. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դեղձենի դեղձենիք
accusatif դեղձենի դեղձենիս
génitif դեղձենի դեղձենեաց
locatif դեղձենւոյ դեղձենիս
datif դեղձենւոյ դեղձենեաց
ablatif դեղձենւոյ դեղձենեաց
instrumental դեղձենեաւ դեղձենեաւք