s.

ochre;
yellow incense.

adj.

Դեղին խունկ.

Ձիւթ, եւ խունկ, եւ դեղնախունկ. (Մխ. դտ.։)

Իսկ ըստ Բժշկարանի ՝ Դեղնախունկ կամ Դեղնդեղ ասի Դեղին դեղ ինչ, այսինքն ներկ ի փայտէ.

Եւ առանձին, Բրածոյք կամ մետաղ ինչ.

Հատանի ի լերանցն ոսկի, երկաթ, պղինձ, եւ դեղնախունկ. (Կաղանկտ.։)