vn.

to become yellow;
to become fair;
to grow red;
to become pale.

ձ.

որ եւ Դեղնանալ. Դեղնագունիլ. շիկնիլ. փոխիլ երեսաց ի գոյն դեղին տխուր եւ տժգոյն.

Ի պակասիլ ընչիցն դեղնին եւ տրտմին. (Մանդ. ՟Դ։)

Զարհուրեալ դեղնիմ. (Մխ. առակ.։)

Դաղնեալ է վախելով միշտ։ Որ ամաչէ, դեղնի. (Վրդն. ծն.։)