adj.

become yellow, grown pale.

adj.

ὡχρίος pallidus Որոյ դեղնութիւնն է ի բնէ, կամ տարացեալ.

Եւ ոչ դեղնացեալն վասն երկնչելոյն՝ դեղնոտ (ասի). (Արիստ. որակ.։)