s.

yellow colour;
jaundice;
paleness.

s.

Որակութիւն դեղին գունոյ. եւ Դեղնիլն.

Դեղնութիւն ոսկւոյ. (Զքր. կթ.։)

Դեղնութեան եւ կարմրութեան ոչինչ է ներհական. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Ցաւ, դեղնութիւն երեսաց, եւ այլոց անդամոց. (Մխ. երեմ.։)

Ի ժուժկալութենէն ծաղկեալ դեղնութիւնն. (Բրս. հց.։)

Բազում դեղնութիւն եւ գունատութիւն հեղու զերեսօքն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 9։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դեղնութիւն դեղնութիւնք
accusatif դեղնութիւն դեղնութիւնս
génitif դեղնութեան դեղնութեանց
locatif դեղնութեան դեղնութիւնս
datif դեղնութեան դեղնութեանց
ablatif դեղնութենէ դեղնութեանց
instrumental դեղնութեամբ դեղնութեամբք