s.

vice-prefect;
treasurer.

s.

Փոխանորդ կամ օգնական արքունի հանդերձապետի.

Մովպետան մովպետի, եւ դերանդերձապետի, եւ մեծ հազարապետի. (Եղիշ. ՟Գ.) մի ձ. դարանդարձապետ։

Իսկ Հին բռ.

Դերանդերձապետ. երեսաց փառազ, կումաշապան. զոր վիրք մոզարհէք ասեն։