s.

antichrist.

s.

ἁντίχριστος antichristus Հակառակ քրիստոսի. սուտ. քրիստոս. նեռն.

Զօրավիգն գտեալ զկարապետս դերաքրիստոսին. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Առաւելութիւնք դերաքրիստոսին. (Նար. ՟Ղ՟Ա։)

Վասն նեղութեան՝ որ ի դերաքրիստոսէն. (Իգն.։)

Որ անուամբ միայն որիշ են ի դերաքրիստոսէն. (Փոտ. առ աշոտ.։)

Վասն ժողովելոյ ձեզ յերուսաղէմ վկայեմ եւ ես. քանզի ժողովեսժիք առ դերաքրիստոսն, որ է նեռնն. (Պիտառ.։)