s.

cf. Դդըչիւն.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դընդըչումն դընդըչմունք
accusatif դընդըչումն դընդըչմունս
génitif դընդըչման դընդըչմանց
locatif դընդըչման դընդըչմունս
datif դընդըչման դընդըչմանց
ablatif դընդըչմանէ դընդըչմանց
instrumental դընդըչմամբ դընդըչմամբք