Դժուարաւ շարժելի կամ փոփոխելի.

Բազում ամանակօք ահա բնաւորեալ՝ անբոյժ, եւ կամ կարի դժոխաշարժելի եղեալ. զոր ահա ոք իբր ունակութիւն առասասցէ. (Արիստ. որակ.։)

Կարծրագոյն եւ դժոխաշարժելի գործարանաւ տնօրինել. (Յհ. իմ. ատ.։)