adj.

difficult to be untied or explained.

adj.

Դժուարալուծելի. դժուարաքակ. դժուար ի լուծանել, քակել, եւ մեկնել. քակելը կամ մեկնելը դժար.

Դժուարալոյծ կապանք, կնճիռն, խարդախութիւնք, հնարաւորութիւնք. (Նոննոս.։ Գէ. ես.։ Վանակ. յոբ.։ Մաքս. եկեղ.։)

Արդարեւ կնճիռն իմն դժուարալոյծ է. (Ոսկ. ես.։)

Ի հանգոյց բանից դժուարալուծաց ազատեալք. (Վրդն. ել.։)

Տարակուսանօք դժուարալուծիւք. (Անյաղթ պորփ.։)