s.

Դժուարութիւն, եւ Դժնդակութիւն.

Բանսարկուն դժուարականութեան անցիցն ոչ տեւէր. (Աթ. անտ.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դժուարականութիւն դժուարականութիւնք
accusatif դժուարականութիւն դժուարականութիւնս
génitif դժուարականութեան դժուարականութեանց
locatif դժուարականութեան դժուարականութիւնս
datif դժուարականութեան դժուարականութեանց
ablatif դժուարականութենէ դժուարականութեանց
instrumental դժուարականութեամբ դժուարականութեամբք