vn.

to be difficult, to have trouble;
to be angry, perplexed.

չ.

δυσκολαίνω, δυσχεραίνω, βαρύνομαι indigne fero, morosus sum, gravor Դժուարին եւ ծանր համարել. դժուարիլ. դժկամակիլ. նեղասրտիլ. վշտանալ. դժար սեպել, եւ դժարը գալ, նեղանալ.

Թէեւ ընդ առաջինն դժուարանայր՝ զամենայնն տալ աստուծոյ. (Շ. ընդհանր.։)

Յորժամ ոք առ այն դժուարանայ, եւ դիւրաւ ոչ ընդունի։ Մի՛ դժուարանայք ընդ խրատն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 16. եւ 31։)

Ոչ յոյժ դժուարացեալ (ընդ մահ սառայի). (Փիլ. իմաստն.։)

Ո՛րքան դժուարանայ, եւ արտասուէ ի զատելն. (Լմբ. սղ.։)

Իսկ ըստ յն. ոճոյ, նաեւ Ծանրանալ ումեք.

Առաքեցի ընդ նմա եւ զեղբայրն, միթէ դժուարացա՞ւ ուրուք (ումեք) ի ձէնջ. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դժուարանամ
դու դժուարանաս
նա դժուարանայ
մեք դժուարանամք
դուք դժուարանայք
նոքա դժուարանան
Imparfait
ես դժուարանայի
դու դժուարանայիր
նա դժուարանայր
մեք դժուարանայաք
դուք դժուարանայիք
նոքա դժուարանային
Aoriste
ես դժուարացայ
դու դժուարացար
նա դժուարացաւ
մեք դժուարացաք
դուք դժուարացայք
նոքա դժուարացան
Subjonctif
Présent
ես դժուարանայցեմ
դու դժուարանայցես
նա դժուարանայցէ
մեք դժուարանայցեմք
դուք դժուարանայցէք
նոքա դժուարանայցեն
Aoriste
ես դժուարացայց
դու դժուարասցիս
նա դժուարասցի
մեք դժուարասցուք
դուք դժուարասջիք
նոքա դժուարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դժուարանար
դուք մի՛ դժուարանայք
Impératif
դու դժուարացի՛ր
դուք դժուարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դժուարասջի՛ր
դուք դժուարասջի՛ք