adj.

δυσκινητότερος, -τότατος Առաւել կամ յոյժ դժուարաշարժ.

Տացուք ջրոյ (յետ օդոյ) զդժուարաշարժագոյն տեսակն. (Պղատ. տիմ.։)

Դժուարաշարժագոյն զմասունսն առնէ։ Որ քան զայլսն դժուարաշարժագոյն։ Որք են յոգնամանակագոյնք եւ դժուարաշարժագոյնք. (Փիլ. քհ.։ Նիւս. բն.։ Արիստ. որակ.։)