s.

difficulty or trouble of seeing, of understanding;
obscurity.

s.

τὸ δυσθεώρητον obscuritas Դժուարիմացութիւն. մթութիւն.

Դժուարատեսութեամբն ընդ գեր ի վերոյն քան զամենայն սքանչանայցեմք։ Որքան ինչ մեք հասու եղաք՝ փոքր չափով չափեալ զդժուարատեսութիւնն. (Ածաբ. աղք. եւ Ածաբ. առ որս. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դժուարատեսութիւն դժուարատեսութիւնք
accusatif դժուարատեսութիւն դժուարատեսութիւնս
génitif դժուարատեսութեան դժուարատեսութեանց
locatif դժուարատեսութեան դժուարատեսութիւնս
datif դժուարատեսութեան դժուարատեսութեանց
ablatif դժուարատեսութենէ դժուարատեսութեանց
instrumental դժուարատեսութեամբ դժուարատեսութեամբք