va.

to confound, to convince, to cover with shame.

ն.

Չարաչար պարտել կամ պարտաւորել.

Դժպարտեցոյց զհաման. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դժպարտեցուցանեմ
դու դժպարտեցուցանես
նա դժպարտեցուցանէ
մեք դժպարտեցուցանեմք
դուք դժպարտեցուցանէք
նոքա դժպարտեցուցանեն
Imparfait
ես դժպարտեցուցանեի
դու դժպարտեցուցանեիր
նա դժպարտեցուցանէր
մեք դժպարտեցուցանեաք
դուք դժպարտեցուցանեիք
նոքա դժպարտեցուցանեին
Aoriste
ես դժպարտեցուցի
դու դժպարտեցուցեր
նա դժպարտեցոյց
մեք դժպարտեցուցաք
դուք դժպարտեցուցէք
նոքա դժպարտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դժպարտեցուցանիցեմ
դու դժպարտեցուցանիցես
նա դժպարտեցուցանիցէ
մեք դժպարտեցուցանիցեմք
դուք դժպարտեցուցանիցէք
նոքա դժպարտեցուցանիցեն
Aoriste
ես դժպարտեցուցից
դու դժպարտեցուսցես
նա դժպարտեցուսցէ
մեք դժպարտեցուսցուք
դուք դժպարտեցուսցջիք
նոքա դժպարտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դժպարտեցուցաներ
դուք մի՛ դժպարտեցուցանէք
Impératif
դու դժպարտեցո՛
դուք դժպարտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դժպարտեցուցանիջիր
դուք դժպարտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դժպարտեցուսջի՛ր
դուք դժպարտեցուսջի՛ք