va.

to defraud;
to deceive.

ն.

եւ չ. որ եւ Դրժել. Նենգել. դաւել. դաւաճանել. խարդախել. ստել. անիրաւել.

Դժրեաց զիշխանն։ Կա՛մ ըմբռնել, կա՛մ դժրել ի մահ. (Յհ. կթ.։)

Որ դժրեն եւ նեղեն զաղքատս. (Վրք. ոսկ. ձ.)

Նենգեալ դժրեաց երդմանն. (Փարպ.։)

Դաշինն դժրեցի. (Նար. ՟Ծ՟Ե։)

Վասն առ միմեանս դժրելոյն (կամ դրժելոյն). (Լմբ. ատ.։)