adj. s.

cheat, infidel, perfidious, disloyal, traitorous.

adj.

ԴԺՐԻՉ ԴԺՐՈՂ. Որ դժրէ կամ դժրեաց. նենգիչ. նենգօղ. խարդախօղ. ստօղ. վտանգիչ. վնասիչ.

Օտարօտի, եւ դժրիչ մերոյն. (Իգն.։)

Առ հաւատսն գտանի դժրօղ. (Խոր. ՟Բ. 85։)

Անհաս մատուցման դժնեայ դժրողաց. (Նար. կուս.։)

Զանգործութիւն զչար դժրօղն. (Փիլ. լին.։)

Ճանապարհորդէին զդժրող ճանապարհն. (Վրք. ոսկ.։)