s.

fraud, infidelity, perfidy, non-observance;
snare, contravention;
deceit.

s.

ԴԺՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԴԺՐՈՒԹԻՒՆ. cf. Դժրանք.

Մեղայ առ կեանսդ դժրողութեան։ Զխոստմանցն դժրողութիւնս. (Նար. ՟Ի՟Է. ՟Խ՟Ե։)

Ոչ մեկնի ի դժրողութեան (կամ դրժողութեան) բարուցն. (Խոր. ՟Բ. 23։)

Եթէ դժրութիւնք, եթէ զրպարտութիւք։ Զդժրութիւնս անդրէն դարձոյց. (Ոսկ. անոմ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դժրողութիւն դժրողութիւնք
accusatif դժրողութիւն դժրողութիւնս
génitif դժրողութեան դժրողութեանց
locatif դժրողութեան դժրողութիւնս
datif դժրողութեան դժրողութեանց
ablatif դժրողութենէ դժրողութեանց
instrumental դժրողութեամբ դժրողութեամբք