s.

resemblance.

s.

Նմանութիւն. համեմատութիւն. օրինակ.

Վեհագոյն մեծութեան խորհրդոյ դիմակերպութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիմակերպութիւն դիմակերպութիւնք
accusatif դիմակերպութիւն դիմակերպութիւնս
génitif դիմակերպութեան դիմակերպութեանց
locatif դիմակերպութեան դիմակերպութիւնս
datif դիմակերպութեան դիմակերպութեանց
ablatif դիմակերպութենէ դիմակերպութեանց
instrumental դիմակերպութեամբ դիմակերպութեամբք