s.

Դիմաւորութիւն. նմանութիւն. օրինակ. դէմ.

Որ եւ միով դիմութեամբ յայտնեսցի. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիմութիւն դիմութիւնք
accusatif դիմութիւն դիմութիւնս
génitif դիմութեան դիմութեանց
locatif դիմութեան դիմութիւնս
datif դիմութեան դիմութեանց
ablatif դիմութենէ դիմութեանց
instrumental դիմութեամբ դիմութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկդիմութիւն, ութեան

Ընդդիմութիւն, ութեան

Ժահադիմութիւն, ութեան

Յառաջադիմութիւն, ութեան

Չարադիմութիւն, ութեան

Տարադիմութիւն, ութեան

Voir tout