ԴԻՈՍԿՈՒՐԱՑԻՔ ԴԻՈՍԿՈՒՐՔ. Διόσκουροι, Διόσκοροι Dioscuri, Jovis filli, Castor et Pollux որ ի գիրս Փիլոնի յղ. ՟ժ. բան. Արամազդայ մանկունք թարգմանին. Երկուորեակ եղբարք՝ որդիք դիայ, կաստոր եւ պողիկեւտիս, յաստեղս դասեալք։

Ի նաւ մի աղեքսանդրացի ... նշանաւորաւ դիոսկուրացւոց. (Գծ. ՟Ի՟Ը. 11։)

Նաւ մի նշանաւոր դիոսկուրիցն. թերեւս այս ինչ էր վերագրեալ նաւին, դիոս. (Ոսկ. գծ.։)