s.

gold stuff, brocade.

s.

ռմկ. տիպաս. տիյպա, տիպաճ. Հանդերձ մետաքսեայ եւ ոսկեթել. Տե՛ս (Ես. ՟Գ. 21. 24։ Եզեկ. ՟Ի՟Է. 7։)

Լցին զգանձատուն քո դիպակով. (Ճ. ՟Բ.։)

Ոսկով եւ դիպակով զարդարեաց. (Հ=Յ. նոյ. ՟Ժ՟Բ. եւ Հ=Յ. մայ. ՟Գ.։)

Նստաւ ի տախտի ի վերայ դիպակ անկողնի (կամ դիպական ընկողնի). (անդ. հոկտ. ՟Ի՟Ը։)

Իբրեւ դիպակ ի սեւոյ՝ դեղին ստիք ունելով. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դիպակագործ

Դիպակազգեստ

Դիպակակիտուած

Դիպական

Հանդիպակաց

Հանդիպակացութիւն, ութեան

Voir tout