va.

to cause to touch or strike.

ն.

ἀρμόσσω apto եւ այլն. Ի դէպ եւ յարմար բերել. ուղղել. եւ Յարմարել, զարկուցանել ի նպատակն. եւ Տալ հանդիպիլ. դպցընել, հանդիպցնել.

Դիպեցուցանէ զերեքթեւեանն կրծից տախտակին։ Դիպեցուցանէ աղեղամբ ընդ մէջ թիկանցն։ Որ զդաւթեան պարսաքարն դիպեցուցեր ճակատու այլազգւոյ. (Խոր. ՟Ա. 10։ ՟Բ. 81։ ՟Գ. 9։)

Յոր դիպեցուցեալ զհայեցած։ Ի նետաձգութեանն դիպեցուցողք. (Փարպ.։)

Զագուցեալ գլխանոցն երկաթի վաղերբ դիպեցուցեալ. (Յհ. կթ.։)

Ի ձեռն մահու քո ... կեանս յամենեսին դիպեցուցեր. (Եփր. համաբ.։)

Յայս միտս դիպեցոյց տէրն ի քառասներորդին զվերանալն. (Տօնակ.։)

Ողորմութեան դիպեցուսցէ. (Վանակ. յոբ.։)

Ոչ դիպեցոյց զռուբէն անդ ի ժամանակի՝ իբրեւ վաճառէին զյովսէփ. (Եփր. օրին.։)

Դիպեցոյց զանձն իւր կուրի միոյ, որ յորովայնէ մօր իւրոյ կոյր էր։ Ի ժամ մահուան ղազարու ոչ դիպեցոյց տէր մեր զանձն իւր ի գեօղ անդր. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դիպեցուցանեմ
դու դիպեցուցանես
նա դիպեցուցանէ
մեք դիպեցուցանեմք
դուք դիպեցուցանէք
նոքա դիպեցուցանեն
Imparfait
ես դիպեցուցանեի
դու դիպեցուցանեիր
նա դիպեցուցանէր
մեք դիպեցուցանեաք
դուք դիպեցուցանեիք
նոքա դիպեցուցանեին
Aoriste
ես դիպեցուցի
դու դիպեցուցեր
նա դիպեցոյց
մեք դիպեցուցաք
դուք դիպեցուցէք
նոքա դիպեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դիպեցուցանիցեմ
դու դիպեցուցանիցես
նա դիպեցուցանիցէ
մեք դիպեցուցանիցեմք
դուք դիպեցուցանիցէք
նոքա դիպեցուցանիցեն
Aoriste
ես դիպեցուցից
դու դիպեցուսցես
նա դիպեցուսցէ
մեք դիպեցուսցուք
դուք դիպեցուսցջիք
նոքա դիպեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դիպեցուցաներ
դուք մի՛ դիպեցուցանէք
Impératif
դու դիպեցո՛
դուք դիպեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դիպեցուցանիջիր
դուք դիպեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դիպեցուսջի՛ր
դուք դիպեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հանդիպեցուցանեմ, ուցի

Voir tout