adj.

where demons dwell.

adj.

Ուր դեւն է բնակեալ. բնակարան դիւաց եղեալ.

Դիւաբնակ բանտն դժոխոց. (Ոսկ. գծ.։)

Դիմեցին ի դիւաբնակ անապատն։ Դիւաբնակն բագնաց, կամ կաղաղանաց։ Զմեհեանս դիւաբնակ. (Կաղանկտ.։ Անան. եկեղ.։ Լաստ. ՟Ժ՟Է։ Վրդն. օրին.։)

Դիւաբնակ սպասաւորք, կամ նենգաւոր. (Յհ. իմ.։ Շ. եդես.։)