ձ.

Խանգարիլ կամ լլկիլ ի դիւէ. այսահարիլ.

Զդիւահարսն յորժամ տեսանեմք, արտասուս արկանեմք, եւ ոչ թէ մեք փութայցեմք դիւախանգարել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 18։)