adj.

diabolic;
enraged.

adj.

Սեպհական դիւաց. սատանայական.

Դիւականս առ իւր ունել զօրութիւնս. (Խոր. ՟Բ. 37։)

Խորհուրդ դիւական ի միտս արկեալ. (Փարպ.։)

Որ զդիւական գունդսն (զլէգէոն դիւաց) ընկղմեցեր ի տարտարոսն. (Հ=Յ. օգոստ. ՟Ժ՟Թ.։)

Սաստեա՛ տագնապօղ եւ դիւական տենդիս ջերմութեան. (Նար. ՟Ի՟Ը։)

Դիւականն հայցուածս ի խոզսն մտանել. (Մագ. ՟Ժ՟Է։)