adj.

devoted to the worship of the devil.

adj.

Մոլեալ կամ մոլեգնեալ ի դիւաց. եւ Դիցամոլ. կռամոլ.

Դիւամոլ ազգացն այնոցիկ. (Ագաթ.։)

Հրաժարեցեր ի զոհիցն ճենճերաց դիւամոլ հեթանոսաց. (Գիւտ թղթ. առ վաչէ։)

Ընդ սատանայական դիւամոլ կարծողացն. (Մանդ. ՟Է։)

Դիւամոլի անօրինին սմբատայ։ Ըստ դիւամոլին արտեմոնի. (Մագ.։ Տօնակ.։)

Դիւամոլ ագահութիւն, կամ տանջանք. (Յհ. կթ.։)

Դիւամոլ կռապաշտութիւն. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դիւամոլոր

Voir tout