adj.

heroic;
epic.

adj.

ἠρωϊκός heroicus Սեպհական դիւցազանց. եւ Քաջ. առաքինի.

Դիւցազնական օրէնք, կամ արգասիք, սէր. (Եղիշ. ՟Բ։ Ճ. ՟Ա.։ Մագ. ՟Ժ։)

Չորից դիւցազնական տաղից. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)

Դիւցազնականն աղեքսանդրոս, ատեան, եւ այլն. (Պիտ.։)

Դիւցազնական մանկան դիպեալ, յարշակունոյ զարմէ սերեալ. (Շ. վիպ.։)