adj.

that is become a hero, heroic.

adj.

ԴԻՒՑԱԶՆԱՅԻՆ ԴԻՒՑԱԶՆԱՑԵԱԼ կամ ԴԻՒՑԱԶՆԵԱԼ. cf. ԴԻՒՑԱԶՆԱԿԱՆ.

Բացեալ դիւցազնայինցն տեսլարանաց յոլոմպիադս. (Փիլ. լիւս.։)

Գեղաւորքն ըստ ժամանակին (երեւէին) առ հասարակ դիւցազնացեալք. (Խոր. ՟Ա. 23։)

Զչքնաղագեղըն կոյս առեալ, ըզսաթենիկըն դիւցազնեալ. (Շ. վիպ.։)

Իսկ (Կաղանկտ.)

Հրաման տայր դիւցազնային մոլորութեամբն առնել նուէրս զոհից. իմա՛, հեթանոսական։