s.

dead body, corpse;
carcass.

s.

πτῶμα cadaver որ եւ ԴԻԱԿՆ, կունք. Գէշ. շաղիղ. մեռելոտի. մարմին մեռեալ կամ մեռելոյն. մեռել. լէշ. լաշ։ Ա՛յլ է եւ ԴԻՔ, դից։

Ցածոյց զդին նորա ի թաղել զնա. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 30։)

Արկից զդիս ձեր զդիակամբք կռոց ձերոց. (Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 30։)

Եւ մինչդեռ զդրունսն կանգնեսցէ, զկրցեր որդին դի հանցէ. (Կիւրղ. յես.։)

Նեխեցաւ դի նորա։ Առ ի պատիւ դիոյն։ Դի ցուրտ յերկիր ընկենուին. (Խոր. ՟Ա. 14։ ՟Բ. 57։ ՟Գ. 37։)

Գօսացելոց դիոց մարդկան. (Փարպ.։)

Դի կենդանի, եւ խօսուն մեռեալ։ Անկեալ դնիմ դի անկենդան։ Քան զմեռելութիւն քառօրեայն դիոյ. (Նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբդիաս, դիայ, դիու

Ագոնադիր, դրի, դրաց

Ադին, այ

Ազատորդի, դւոյ

Ազդիչ

Ախոնդիք, դեաց, դաց

Ակն յանդիման

Ահա աւադիկ, Ահա աւանիկ, Ահա աւասիկ

Ահաւադիկ

Աղախնորդի

Աղանդինք

Աղանդիք

Աղջկորդի, դւոյ

Ամենադից մեհեան

Ամլորդի, դւոյ

Անարդիւն

Անարօրադիր

Անդիմադարձ

Աներորդի, դւոյ, դւոց

Անզարդիմ, եցայ

Voir tout