s.

dignity, state of a queen.

s.

Տիկնութիւն.

Զլուր դշխոյութեան զեկոյց. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դշխոյութիւն դշխոյութիւնք
accusatif դշխոյութիւն դշխոյութիւնս
génitif դշխոյութեան դշխոյութեանց
locatif դշխոյութեան դշխոյութիւնս
datif դշխոյութեան դշխոյութեանց
ablatif դշխոյութենէ դշխոյութեանց
instrumental դշխոյութեամբ դշխոյութեամբք