s.

queen, empress, princess.

s.

βασίλισσα regina Իշխօղ կին. թագուհի. արքայուհի. բամբիշն. տիկնաց տիկին. սուլթան. խաթուն.

Դշխոյն հարաւոյ. (Մտթ. ՟Ժ՟Թ. 42։)

Դշխոյ եւ տիկին զհոգիսն մարմնոյ արարիչն գործեաց. (Փիլ. ել.։)

Դշխոյն, եւ օրիորդք իւր։ Այս դշխոյ պաշտելի անշնչական եկեղեցի։ Ի դշխոյն պահեալ սուրբ թագաւորիդ. (Նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դշխոյակերպ

Դշխոյահաւ

Դշխոյութիւն, ութեան

Voir tout