vn.

to totter, to stagger;
to tremble;
to start;
to shudder;
to quake, to shiver.

չ.

τρέμω, τρέω tremo, intremisco, trepido, σαλεύομαι commoveor Զդողանի հարկանիլ. սարսիլ, սասանիլ. եւ Սարսռալ. եւ Տագնապիլ. դողդըղալ.

Դողալ յերեսաց աստուծոյ, կամ առաջի նորա, ի բանից նորա. վասն ցրտութեան ձմերանոյն։ Եկն կամ մատեաւ դողալով. եւ այլն։

Դողաց երկիր։ Ի նմանէ դողասցեն ամենայն բնակիչք աշխարհի. (Սղ. ՟Ժ՟Է. 8։ ՟Լ՟Բ. 8։)

Յամօթոյ դողամք։ Առ հասարակ դողաց մարմնով։ Դողաց երկիր. (Ոսկ. յհ. եւ Ոսկ. ննջ. եւ Ոսկ. համբարձ.։)

Զարհուրեալ դողացայ. (Ագաթ.։)

Դողացաւ թշնամին. (Շար.։)

Խռովեալ դողացին սիրտք մեր. (Եփր. ել.։)

Զոգիդ անտես առնես, եւ վասն օդոց ոտից այդչափ սարսռես եւ դողաս. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դողամ
դու դողաս
նա դողայ
մեք դողամք
դուք դողայք
նոքա դողան
Imparfait
ես դողայի
դու դողայիր
նա դողայր
մեք դողայաք
դուք դողայիք
նոքա դողային
Aoriste
ես դողացի
դու դողացեր
նա դողաց
մեք դողացաք
դուք դողացէք
նոքա դողացին
Subjonctif
Présent
ես դողայցեմ
դու դողայցես
նա դողայցէ
մեք դողայցեմք
դուք դողայցէք
նոքա դողայցեն
Aoriste
ես դողացից
դու դողասցես
նա դողասցէ
մեք դողասցուք
դուք դողասջիք
նոքա դողասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դողար
դուք մի՛ դողայք
Impératif
դու դողա՛
դուք դողացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու դողասջի՛ր
դուք դողասջի՛ք