s.

latch, suiallbolt;
lock, bar.

s.

μοχλός vectis, repagulum Աղխ փակելոյ զդուռն. նիգ, փակաղակ, պարզունակ.

Քաղաքք ամուրք դրամբք եւ դռնափակօք. (Օր. ՟Գ. 5։)

Մտեալ ի քաղաք դրանց եւ դռնափակաց. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Գ. 7։)

Զդրունս քաղաքին սեմօքն եւ դռնափակօքն հանդերձ ա՛ռ ըստ անձին, եւ բարձ գնաց. (Եփր. դտ.։)

Յարկս ունայն ի դռնափակաց ամրութեանց. (Նար. ՟Լ՟Թ։)