va.

cf. Դռնչեմ.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ԴՌՆՉԵՄ կամ ԴՌՆՉԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. κρούω, κατακρούω repello Բախելով թնդեցուցանել, եւ Զխիստն կակղել.

Վին (կամ գավին) հարկանել, եւ զքարինս դռընչեցուցանել. քանզի էին ապուշք ոմանք լսօղքն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դռնչեցուցանեմ
դու դռնչեցուցանես
նա դռնչեցուցանէ
մեք դռնչեցուցանեմք
դուք դռնչեցուցանէք
նոքա դռնչեցուցանեն
Imparfait
ես դռնչեցուցանեի
դու դռնչեցուցանեիր
նա դռնչեցուցանէր
մեք դռնչեցուցանեաք
դուք դռնչեցուցանեիք
նոքա դռնչեցուցանեին
Aoriste
ես դռնչեցուցի
դու դռնչեցուցեր
նա դռնչեցոյց
մեք դռնչեցուցաք
դուք դռնչեցուցէք
նոքա դռնչեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դռնչեցուցանիցեմ
դու դռնչեցուցանիցես
նա դռնչեցուցանիցէ
մեք դռնչեցուցանիցեմք
դուք դռնչեցուցանիցէք
նոքա դռնչեցուցանիցեն
Aoriste
ես դռնչեցուցից
դու դռնչեցուսցես
նա դռնչեցուսցէ
մեք դռնչեցուսցուք
դուք դռնչեցուսցջիք
նոքա դռնչեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դռնչեցուցաներ
դուք մի՛ դռնչեցուցանէք
Impératif
դու դռնչեցո՛
դուք դռնչեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դռնչեցուցանիջիր
դուք դռնչեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դռնչեցուսջի՛ր
դուք դռնչեցուսջի՛ք