s.

cf. Դսրով.

s.

Դսրովելն, եւ իլն.

Եցոյց զայս զօրութիւն ի դսրովումն չարին. (Իգն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դսրովումն դսրովմունք
accusatif դսրովումն դսրովմունս
génitif դսրովման դսրովմանց
locatif դսրովման դսրովմունս
datif դսրովման դսրովմանց
ablatif դսրովմանէ դսրովմանց
instrumental դսրովմամբ դսրովմամբք