s.

festoon

s.

Անկուած ոստոց եւ ծաղկանց ի վերայ դրաց՝ կախեալ յաւուրս տօնից. իտ. ֆէսդօ՛ն.

Փարթամքն ի ձեռն դրասանգացն ձգելոց զառաջին դրանցն պսակեն զմուտս առ ի պայծառութիւն աշխարհապէս տօնիցն. (Լծ. ածաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դրասանգեմ, եցի

Voir tout