adj.

composed of the flowers of Eden;
of choice flowers.

adj.

Հիւսեալ յեդեմ, այսինքն ի ծաղկանց դրախտին.

Եդեմեհիւս բրաբիոնաւ զարդարեսցուք. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)