adj.

of one voice only;
unanimous.

adj.

Բառ անստոյգ. որ կարէ նշանակել, Միաձայն, այսինքն ո՛չ երկբարբառ. եւս եւ Միաբան։

Իսկ գրեալն ի (Թր. քեր.)

Երկու ձայնորդքն, որոց երկրորդն նա՛յ է, իսկ առաջնորդն ըստ եզաձայն», պարտի գրիլ ըստ յն.

Ըստ եզոյ անձայն է». καθἔν ἅφωνον ἑστιν