vn.

to assemble, to be united.

չ.

Միանալ. ժողովիլ. համախմբիլ. մեկտեղ գալ, ժողվիլ.

Եւս ի յեզանալ հանդիսին՝ հերքեցին զչար հերձուածսն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես եզանամ
դու եզանաս
նա եզանայ
մեք եզանամք
դուք եզանայք
նոքա եզանան
Imparfait
ես եզանայի
դու եզանայիր
նա եզանայր
մեք եզանայաք
դուք եզանայիք
նոքա եզանային
Aoriste
ես եզացայ
դու եզացար
նա եզացաւ
մեք եզացաք
դուք եզացայք
նոքա եզացան
Subjonctif
Présent
ես եզանայցեմ
դու եզանայցես
նա եզանայցէ
մեք եզանայցեմք
դուք եզանայցէք
նոքա եզանայցեն
Aoriste
ես եզացայց
դու եզասցիս
նա եզասցի
մեք եզասցուք
դուք եզասջիք
նոքա եզասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ եզանար
դուք մի՛ եզանայք
Impératif
դու եզացի՛ր
դուք եզացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու եզասջի՛ր
դուք եզասջի՛ք