s.

praetexta (a long white robe fringed with purple).

s.

περιπόρφυρον praetexta purpurea Զգեստ ծիրանազարդ եզերօք կամ վերջաւորօք.

Զեզրածիրանին եւ զմիջնածիրանին. (Ես. ՟Գ. 22։)