s.

border, extremity, end;
limit;
term;
shore;
edge;
— ունել, յ— ելանել, to end, to terminate.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անեզր

Անեզրական

Գետեզր, եզեր, եզերք

Եզր, րիւ

Եզրածիրանի

Եզրակացութիւն, ութեան

Եզրակացուցանեմ, ուցի

Եզրացուցանեմ, ուցի

Եզրացուցիչ

Եզրեղի

Լճեզր, զեր

Ծովեզր, զերաց

Ծովեզրեցի, ցւոց

Voir tout