s.

ԵԹԻԱ կամ ԵԹԻՒԱ. αἵτυα mergus. իտ. smergo Բառ յն. որ ըստ մեզ Հողամաղ. թռչուն ձկնկուլ անյագ.

Վասն կերողացն անյագութեան, որք զօրէն եթիայց ամանալով փաղաղեն։ Զօրէն եթիւաց։ Եթիա անյագ ցանկութեամբք. (Փիլ.։ Իսկ ի Լծ. փիլ. գրի Եթւայ. եւ ի Հին բռ. Էթիա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եթիայ

Voir tout